กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียและนางแล   (ภาษาไทย)
Antiproliferative and Antioxidant Properties of Ananas comosus L. Merr.  Patavia and Nanglae  From Northern Thailand (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Pattavia and Nanglae are famous pineapple species (Ananas comosus L. Merr) from Northern Thailand. The objective of this study was carried out antiproliferative activity  phytochemical content and antioxidant of both ethanolic Pattavia and Nanglae extracts. The results showed that Pattavia and Nanglae extracts were effective to growth inhibiton of Hep G2 cells lines with IC50 at 22.40 and 24.28 µg/ml  respectively. Total phenolic contents in Pattavia and Nanglae were 8.20 ± 0.10 and 9.66 ± 0.18 mg gallic acid equivalent/g extract. Total flavonoid in in Pattavia and Nanglae were 1.17 ± 0.08 and 1.15 ± 0.02 mg quercetin equivalent/g extract  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการ เริ่ม: 3 ต.ค. 2559 สิ้นสุด: 18 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖