กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ Rapid test ตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบี    (ภาษาไทย)
Research and development of Rapid test for diagnosis of Hepatitis B virus   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:708,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร หัวหน้าโครงการ
2 นางนงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวอณิชา เลื่องชัยเชวง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวกชรัตน์ จงปิติทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพรทิพย์ ไชยยะ ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวพันธ์ธิดา ตรียวง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


-                      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral presentation ในหัวข้อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงออกของยีนที่ใช้สร้างโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เริ่ม: 22 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 22 มี.ค. 2559
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation ในหัวข้อเรื่องการสร้างและผลิตโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เริ่ม: 19 ก.ค. 2560 สิ้นสุด: 22 ก.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕