กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv   (ภาษาไทย)
Research and development for construction of scFv Antibody Library   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:1,674,250.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร หัวหน้าโครงการ
2 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวอณิชา เลื่องชัยเชวง ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวพรทิพย์ ไชยยะ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวกชรัตน์ จงปิติทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวกฤศมน โสภณดิลก ผู้ร่วมวิจัย
8 นางสาวพันธ์ธิดา ตรียวง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันโมโนโคลนอลแอนติบอดีเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคทางภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งมักใช้เทคนิคไฮบริโดมาในการสร้างและผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี แต่อย่างไรก็ตามการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิคนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านความคงตัวของเซลล์ไฮบริโดมาอีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานในการฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลอง และคัดเลือกโคลนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตแอนติบอดี ตลอดจนใช้ระยะเวลานานในการเพาะเลี้ยงเซลล์จึงมีต้นทุนในการผลิตสูง ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้นำเทคนิควิธีทางพันธุวิศวกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv ขึ้นเสริมหรือทดแทนแอนติบอดีจากเทคนิค Hybridoma โดยนำยีนทีใช้ในการสร้างแอนติบอดีทั้งในส่วนของโมเลกุลสายยาวและโมเลกุลสายสั้นของ lymphocyte repertoires มาทำการเชื่อมต่อกันแล้วโคลนเข้าสู่ยีนบน phagemid vector ที่เข้ารหัสการสร้างโปรตีนผิวฝาจจนทำให้สามารถสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv ที่มีความหลากหลายได้สูงถึง 106 repertoire จากผลการทดลองในการคัดเลือกแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงกับเอนไซม์ Lactate dehydrogenase ของเชื้อ Plasmodium (pLDH) และ Hepatitis B surface antigen (HBsAg) จากคลังของโมเลกุลแอนติบอดีที่สร้างขึ้นพบว่าสามารถคัดเลือกแอนติบอดีได้จำนวนหลากหลายโคลน และสามารถทำปฏิกิริยากับแอนติเจนได้อย่างจำเพาะเจาะจง อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาชนิดรวดเร็วโดยหลักการ Immunochromatography โดยให้ผลการทดสอบใกล้เคียงกับแอนติบอดีที่ผลิตโดยเทคนิคไฮบริโดมาแสดงให้เห็นว่าคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv ที่สร้างขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกหาแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับแอนติเจนต่าง ๆ ได้หลายหลาย และแอนติบอดีที่ได้นี้ยังมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคทางภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖