กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ประจำปี 2556   (ภาษาไทย)
Evaluation of user satisfaction and the efficiency of national neonatal screening information system in 2013   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ มีภารกิจในการตรวจคัดกรองโรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดและโรคฟีนิลคีโตนูเรียในทารกแรกเกิด มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจคัดกรองฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด (NNSPLims) และโปรแกรมรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแบบออนไลน์ (NNSPLimsPlus) แม้ว่าทั้ง 2 โปรแกรมช่วยปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น แต่ผู้ใช้งานยังคงพบปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะนำไปใช้แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน NNSPLims และ NNSPLimsPlus ทางด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม วัสดุและวิธีการ แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประจำปี 2556 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ NNSPLims จำนวน 39 ราย และโรงพยาบาลที่ใช้ NNSPLimsPlus จำนวน 620 แห่ง วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (xˉ ) ของคะแนนที่ได้รับจากแบบสอบถาม พิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ได้ในระดับดีมาก (4.51-5.00)  ดี (3.51-4.50)  ปานกลาง (2.51-3.50)

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖