กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร   (ภาษาไทย)
Research and development anti-fungal agents from medicinal plants   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:1,585,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร หัวหน้าโครงการ
2 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวฉัตรภรณ์ ใจมา ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวรินทร์ลภัส อรรถเธียรไชย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การติดเชื้อราที่ผิวหนังเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในประเทศแถบเขตร้อนชื้น และรักษาได้โดยการใช้ยาต้านเชื้อราที่มีอยู่ในปัจจุบัน แท้จริงแล้วโรคผิวหนังจากเชื้อราสามารถรักษาได้โดยการใช้สมุนไพรไทยมาทาบริเวณรอยโรคเช่นกัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพรไทย และพัฒนาตำรับยาใช้ภายนอกสำหรับต้านเชื้อราในรูปแบบต่าง ๆ โดยสารสกัดเอทานอลจากสมุนไพรไทยจำนวน 130 ชนิด ถูกนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคที่ผิวหนัง เช่น เชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตฟัยท์คือ Trichophyton rubrum  Trichophyton mentagrophytes  Microsporum canis และ Microsporum gypseum เชื้อยีสต์คือ Candida albicans และเชื้อราที่ไม่ใช่กลุ่มเดอร์มาโตไฟต์คือ Scytalidium dimidiatum ด้วยวิธี broth microdilution assay จากนั้นคัดเลือกพืชที่มีฤทธิ์ดีจำนวน 5 ชนิด เพื่อนำมาศึกษาสารต้านเชื้อราในสารสกัดตามหลักการ bioassay-guided separation สามารถแยกสารต้านเชื้อราได้ทั้งหมดรวม 9 ชนิด นอกจากนี้ได้พัฒนาเภสัชตำรับหลากหลายรูปแบบ (นั่นคือ ครีม เจล และแชมพู) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใต้ดินของพืชวงศ์ Zingiberaceae เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Antifungal activity of ethanolic extract from the rhizome of Curcuma amada Roxb. เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558
3 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Antifungal activity of ethanolic extract from the rhizome of Zingiber ottensii เริ่ม: 1 ก.พ. 2559 สิ้นสุด: 3 ก.พ. 2559
4 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Anti-dermatophytic activity of some Thai medicinal plants from family Zingiberaceae เริ่ม: 21 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2560
5 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าพืชวงศ์ขิง เริ่ม: 3 มิ.ย. 2559 สิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2559
6 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า เริ่ม: 1 ม.ค. 2560 สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2560

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 เรื่อง “ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า” ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 หน่วยงานที่มอบ: กระทรวงสาธารณสุข วันเดือนปี ที่มอบ: 8 ก.ย. 2559
  • ชื่อรางวัล:รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใต้ดินของพืชวงศ์ Zingiberaceae” ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 2 ก.ค. 2558


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕