กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
วิธีทางเลือกเพื่อควบคุมคุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย   (ภาษาไทย)
Alternative to the Thai Herbal Pharmacopoeia Method for Quality Control of Andrographis Capsules   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวไตรพร วัฒนนาถ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวประภาพรรณ สุขพรรณ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Rationale and Objective: Reflux extraction is the standard sample preparation method described in the Thai Herbal Pharmacopoeia (THP) for the assay of andrographolide content in both Andrographis herbal material and capsules  and has been used since 1995. The disadvantages of this method are the consumption of large amounts of volatile and hazardous organic solvents  low extraction efficiency and a time-consuming process. The objectives of this study were to compare the extraction efficiency of ultrasonication and reflux extraction methods and to propose an alternative to the current THP method for quality control of Andrographis capsules. Methodology: Optimization of extracting solvent and sonication time were investigated. The best condition was further used for comparison of the extraction efficiency with reflux extraction. A total of 30 different lots of Andrographis capsules were tested. The analytical method as described in the THP was revalidated to ensure method performance and data integrity after the sample preparation had been changed. Results: Ultrasonication with 50% methanol for 15 minutes gave the highest andrographolide content extracted. Changes in sample preparation did not affect the analytical method performance. The contents of andrographolide extracted using ultrasonication were comparable and in most cases they were even higher than those obtained from the reflux method. Discussion and Conclusion: Ultrasonication is a more efficient      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.2559 เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖