กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ให้มีคุณภาพและมาตรฐานบริการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกอบด้วย ข้อกำหนดด้านบริหาร และข้อกำหนดด้านวิชาการ และแบบตรวจติดตามและประเมินผล 80 ข้อ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ห้องปฏิบัติการประเมินตนเอง โดยใช้แบบตรวจติดตามและประเมินผล และผ่านกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเท่ากับ หรือ มากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะส่งผลการตรวจประเมินให้ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พิจารณาให้การรับรอง รวม 406 แห่ง จาก 934 แห่ง ตามนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการรับรองห้องปฏิบัติการจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานบริการ และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ     ***การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๓        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖