กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิจัยและพัฒนาสารต้นแบบทางยาจากสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย   (ภาษาไทย)
Research and development of the lead compounds from Thai medicinal plants for the therapy of -thalassemia   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:1,343,715.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร หัวหน้าโครงการ
2 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวฉัตรภรณ์ ใจมา ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร ผู้ร่วมวิจัย
5 นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เบต้า-ธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน (HbA  α22) โดยมีการสร้างสายโกลบินชนิดเบต้า (-globin) ลดลงหรือไม่มีการสร้างเลย ซึ่งทำให้เกิดส่วนเกินของสายโกลบินชนิดแอลฟา (α-globin) ในเม็ดเลือดแดง ความไม่สมดุลดังกล่าวส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยมีลักษณะผิดปกติ อายุสั้นเปราะ และแตกง่าย เป็นผลให้เกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย อย่างไรก็ตามในผู้ที่มีระดับของ HbF (α22) สูง (Hereditary persistence of fetal hemoglobin  HPFH) คือยังคงมีการสร้างสายโกลบินชนิดแกมมา (-globin) อยู่จึงทำให้ไม่เกิดส่วนเกินของสายโกลบินชนิดแอลฟา ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการแสดงทางคลินิกของโรคที่ไม่รุนแรงและส่วนใหญ่ไม่ต้องรักษาโดยการให้เลือด การเพิ่มขึ้นของระดับ HbF ในผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมียสามารถลดความรุนแรงของอาการทางคลินิกได้โดยการไปชดเชยการขาด HbA ด้วยเหตุนี้การกระตุ้นให้มีการสร้าง HbF เพิ่มขึ้นอีกครั้งจึงเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อบรรเทาการขาดฮีโมโกลบินในผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมีย ปัจจุบันมีสารเคมีและยาหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสร้าง HbF เช่น hydroxyurea  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของโกลบินยีนเพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารกระตุ้นการสร้างฟีตัลฮีโมโกลบิน เริ่ม: 1 ต.ค. 2559 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2560
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ สารเหนี่ยวนำการสร้างฮีโมโกลบิน เอฟ ของต้นสาบม่วงเพื่อการรักษาเบต้าธาลัสซีเมีย เริ่ม: 1 ต.ค. 2559 สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖