กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลของความหนาต่อค่าความดันและปริมาตรขณะแตกของถุงยางอนามัย    (ภาษาไทย)
The Result of Thickness to Bursting Pressure and Bursting Volume of Natural Latex Rubber Condoms   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววันเพ็ญ ดวงสว่าง หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศึกษาผลของความหนาของถุงยางอนามัยต่อคุณภาพความทนทานและความยืดตัวของถุงยางอนามัย โดยพิจารณาจากค่าความดันขณะแตก (กิโลพาสคัล) และค่าปริมาตรขณะแตก (ลูกบาศก์เดซิเมตร) ของตัวอย่างถุงยางอนามัยที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติขนาด 52 มิลลิเมตร และขนาด 52.5 มิลลิเมตร จำนวน 30 ตัวอย่าง วิธีทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 625 - 2554 แต่ละตัวอย่างทดสอบความหนาจำนวน 13 ชิ้น ด้วยวิธีชั่ง ทดสอบความดันขณะแตกและปริมาตรขณะแตกจำนวน 125 ชิ้น ด้วยเครื่องทดสอบความทนความดันขณะแตกของถุงยางอนามัย ผลการศึกษาพบว่าค่าความดันขณะแตกสูงขึ้นเมื่อถุงยางอนามัยหนาขึ้น แต่พบว่าค่าปริมาตรขณะแตกไม่ได้แตกต่างกันนักเมื่อถุงยางอนามัยมีค่าความหนา ต่าง ๆ กัน อนึ่ง พบว่าตัวอย่างถุงยางอนามัยที่ศึกษาทั้งหมดมีค่าความดันขณะแตกและปริมาตรขณะแตกผ่านเกณฑ์การยอมรับตามข้อกำหนดของมาตรฐานในทางการค้าจึงเกิดการแข่งขันการผลิตถุงยางอนามัยที่บางเบาให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติแต่ยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ว กรมวิทย พ 2557; 56 (2) : 83-90 เริ่ม: 6 ม.ค. 2557 สิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖