กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจคุณภาพเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล   (ภาษาไทย)
The investigation on Quality of Infusion Pumps in Hospitals   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววันเพ็ญ ดวงสว่าง หัวหน้าโครงการ
2 นายพรเทพ จันทร์คุณาภาส ผู้ร่วมวิจัย
3 นายสถาพร กล่อมแก้ว ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการสุ่มสำรวจคุณภาพเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล 4 แห่ง จากจังหวัดสระแก้ว สระบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 162 เครื่อง โดยวิธีการทดสอบคุณภาพเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามมาตรฐานสากล Emergency Care Research Institute (ECRI) Procedure/Checklist 416-0595 : 1995 และ International Electrotechnical Commission (IEC) 60601-2-24 : 1998 ซึ่งมีรายการที่จำเป็นในการทดสอบ ได้แก่ แบตเตอรี่ การตรวจจับฟองอากาศในสาย ระบบป้องกันการไหลแบบอิสระของสารละลาย การตรวจจับการอุดตันของสาย และ อัตราการไหลของสารละลาย จากผลการทดสอบในครั้งนี้พบว่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 107 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 66 และไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 55 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 34 โดยจากผลจะพบรายการทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ คือ แบตเตอรี่เสื่อม อัตราการไหลของสารละลายมีความคลาดเคลื่อนสูง เซ็นเซอร์การตรวจจับฟองอากาศในสายทำงานผิดพลาด เซ็นเซอร์การตรวจจับการอุดตันของสายทำงานผิดพลาด และระบบป้องกันการไหลแบบอิสระของสารละลายไม่ทำงาน ซึ่งเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากใช้งานกับผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้นโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 เริ่ม: 1 ม.ค. 2559 สิ้นสุด: 29 ธ.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖