กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคฟีนิลคีโตนูเรียในทารกแรกเกิดในปี 2560 (ภาษาไทย)
Neonatal screening for congenital hypothyroidism and phenylketonuria in year 2017   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดและโรคฟีนิลคีโตนูเรียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนในทารกแรกเกิดที่สามารถป้องกันได้หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายในอายุของทารกไม่เกิน 14 วันในประเทศไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดมาตั้งแต่ปี 2539โดยพัฒนาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์TSHด้วยวิธี ELISAขึ้นใช้เอง เพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดและตรวจวิเคราะห์หาระดับPheด้วยวิธี Guthrieเพื่อคัดกรองโรคฟีนิลคีโตนูเรียค่าวิกฤตของการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด และโรคฟีนิลคีโตนูเรียคือ ระดับ TSH 25 mU/L และ Phe> 4 mg/dlตามลำดับ ในปี 2560ได้ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดจำนวน ทั้งหมด 645 441ราย ในจำนวนนี้ครอบคลุมร้อยละ 94 ของเด็กไทยแรกเกิดมีชีพ พบโรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด 311 รายและ โรคฟีนิลคีโตนูเรีย 17 ราย คำสำคัญ:โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ฟีนิลคีโตนูเรีย  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖