กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบ้าและไอซ์ในจังหวัดชลบุรี   (ภาษาไทย)
The situation of yaba and ice eqidemic in chonburi   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางนพรัตน์ รัตนวราภรณ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบ้าและไอซ์ในจังหวัดชลบุรี นพรัตน์ รัตนวราภรณ์1   ศรัณยพร กิจไชยา2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 บทคัดย่อ ยาเสพติดถือเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ จึงทำให้มีการแพร่ระบาดของยาบ้าและไอซ์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การแพร่บาดของยาบ้าและไอซ์ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับตัวอย่างของกลางจากสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดชลบุรีที่ส่งตัวอย่างมาตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในทางอรรถคดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2557 มีจำนวนตัวอย่างของยาบ้าและไอซ์รวมทั้งหมด 25 968 ตัวอย่าง โดยทำการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยวิธี Color test ตรวจยืนยันด้วยวิธี Thin layer chromatography (TLC) และตรวจหาปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน ในยาบ้าและไอซ์ โดยใช้ Gas chromatography (GC) จากตัวอย่าง 25              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖