กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสารนิโคตินในของกลางบุหรี่ไฟฟ้า    (ภาษาไทย)
Detection of nicotine in seized electronic cigarette samples   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางนพรัตน์ รัตนวราภรณ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวธนพร เบญจพะ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวชวนพิศ ตฤนานนท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจสารนิโคตินในของกลางบุหรี่ไฟฟ้า Detection of nicotine in seized electronic cigarette samples นพรัตน์ รัตนวราภรณ์   ศรัณยพร กิจไชยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บทนำ บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Cigarette) คือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกับยาสูบแต่ไม่มีการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ทั่วไป ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) คนที่สูบจึงคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป จริงๆแล้วการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษไม่ต่างกว่าบุหรี่ทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลทางกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับบุหรี่ทั่วไป โดยพบว่าจะใส่สารนิโคตินเหลวซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่านิโคตินในบุหรี่มวนปกติถึง 6 เท่า ซึ่งสารนิโคตินเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เมื่อสูบไปนานก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อปอดและทำให้เกิดโรคทางเดินลมหายใจที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอด บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานในการผลิตจึงทำให้ผู้บริโภคอาจได้รับสารนิโคตินที่มากเกินขนาดซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ในปัจจุบันมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตตามหน้าเว็บไซด์ต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหากไม่มีการควบคุมก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตได้ โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาน้ำยาที่ใช้เติมในบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างที่เป็นน้ำยาชนิดเติมในบุหรี่ไฟฟ้าจากสถานีตำรวจในจังหวัดชลบุรี ส่งมาเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดและตรวจหาสารสำคัญในบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 11 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ได้รับมีหลากหลายสี และหลากหลายกลิ่น เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคดีในชั้นศาลต่อไป            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕