กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก   (ภาษาไทย)
Entrance Surface Dose of Patients with Radiography Diagnostics in the Eastern Region Hospital   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวจีรนันท์ อินทรจร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนระบบการสร้างภาพเอกซเรย์จากระบบฟิล์มเป็นระบบการสร้างภาพดิจิตอล ซึ่งส่งผลต่อค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ จึงดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบการสร้างภาพแบบดิจิตอล ในโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกจำนวน 19 แห่ง จากเครื่องเอกซเรย์ 19 เครื่อง สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก 60+15 กิโลกรัม จำนวน 1 220 ราย และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติตามคำแนะนำของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) พบว่าค่าควอไทล์ที่ 3 ของกลุ่มในการถ่ายภาพรังสีท่า Chest PA L-S spine AP    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖