กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อไมโคพลาสมาในการเพาะเลี้ยงเซลล์ โดยวิธี PCR   (ภาษาไทย)
Development of PCR method for the detection of mycoplasma contamination in cell cultures    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อไมโคพลาสมาในการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยวิธี PCR อารีรัตน์ ขอไชย*  สิริภากร แสงกิจพร*  สาวิตรี ด้วงเรือง*

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕