กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของเหง้าขมิ้นชัน   (ภาษาไทย)
Acute and Subchronic Toxicity of Turmeric    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2530 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2532 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Turmeric powder (Curcuma longa Linn .) produced no acute toxicity in mice when given at the dose of 10 g/kg body weight. LD50 of ethanolic extract in mice was more than 15 g/kg either by p.o.  s.c. or i.p. administration. Subchronic toxicity of turmeric powder at 0.03  2.5 and 5.0 g/kg/day was investigated for 6 months in 96 wistar rats. Body weight  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔