กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยวิธี Molecular Karyotyping   (ภาษาไทย)
The Detection of Down Syndrome by Molecular Karyotyping   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพัชราภรณ์ นพปรางค์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยวิธี Molecular Karyotyping The Detection of Down Syndrome by Molecular Karyotyping สิริภากร แสงกิจพร1  ชเนนทร์ วนาภิรักษ์2  อารีรัตน์ ขอไชย1      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เริ่ม: 29 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 29 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖