กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเตรียม DMSc Stem Safe เพื่อการใช้ประโยชน์ทางคลินิก   (ภาษาไทย)
GMP-compliance of DMSc Stem Safe Preparation for Clinical Therapeutic Application   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
4 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวพัชราภรณ์ นพปรางค์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การเตรียม DMSc Stem Safe เพื่อการใช้ประโยชน์ทางคลินิก GMP-compliance of DMSc Stem Safe Preparation for Clinical Therapeutic Application สิริภากร แสงกิจพร1  ละอองศรี อัชชนียะสกุล2  อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์2      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เริ่ม: 29 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 29 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖