กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การดำเนินโครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจ alpha-thalassemia 1: ประสบการณ์ 13 ปี   (ภาษาไทย)
DMSc PROFICIENCY TESTING PROGRAM FOR α-THALASSEMIA 1 DIAGNOSIS: 13 YEARS EXPERIENCE IN THAILAND   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
4 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


DMSc PROFICIENCY TESTING PROGRAM FOR α-THALASSEMIA 1 DIAGNOSIS: 13 YEARS EXPERIENCE IN THAILAND SiripakornSangkitporn  SawitreeDuangruang  AreeratKhorchai

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 2017, 48 (4) เริ่ม: 2 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 22 ก.พ. 2562
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เริ่ม: 6 ก.ค. 2560 สิ้นสุด: 7 ก.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖