กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3Dและ 2D   (ภาษาไทย)
Gene Expression biomarkers of breast cancer mammosphere and 2D culture   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวนารี สมเผ่า ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3Dและ 2D Gene Expression biomarkers of breast cancer mammosphere and 2D culture สิริภากร แสงกิจพร1 ชลลดา ยอดทัพ1  อารีรัตน์ขอไชย1

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เริ่ม: 22 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 22 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕