กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดน้ำยา สำหรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Real time PCR   (ภาษาไทย)
Efficiency comparison of reagent for HIV-1 porviral DNA detection by real time PCR   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:525,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางหรรษา ไทยศรี หัวหน้าโครงการ
2 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
3 นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา ที่ปรึกษา
4 นายสุธน วงษ์ชีรี ที่ปรึกษา
5 นางสาวสุพรรณีย์ กงแก้ว ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวรัชณีกร ใจซื่อ ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวปิ่นทอง นะบาล ผู้ร่วมวิจัย
8 นายวิโรจน์ พวงทับทิม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


วิธี Real time PCR เป็นเทคนิคที่มีความไวและความจำเพาะสูง สะดวกและประหยัดเวลา เนื่องจากไม่มีขั้นตอนตรวจสอบผลด้วยการทำเจลอิเลกโทรโฟเรซีส คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดน้ำยาระหว่าง PlatinumTM Quantitative PCR SuperMix-UDG กับ KAPATM Probe fast qPCR โดยการตรวจหายีน LTR ของเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ในเซลล์มาตรฐาน 8E5 ที่ถูกสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดน้ำยา Geneaid TM Genomic DNA Mini Kit (Tissue) ที่ความเข้มข้น 0.5  1.0  1.5  2.0 2.5 5 50 และ 500 ชุดต่อปฏิกิริยา ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Real-time ABITM 7300 Real-Ttime PCR System ได้ค่าขอบเขตความไวต่ำสุด (LOD) ของชุดน้ำยา PlatinumTM ที่ 2.0 และชุดน้ำยา KAPATM ที่ 1.5 ชุดต่อปฏิกิริยา เปรียบเทียบเป็นความเข้มข้นต่ำสุดที่ตรวจวัดได้เป็น 0.1 และ 0.075 ชุดต่อไมโครลิตรเลือดผู้ป่วย ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ย Cycle threshold (Ct) ที่ความเข้มข้นของ HIV-1 DNA 5 ชุดต่อปฏิกิริยาไม่ต่างกัน (p=0.14) และมีสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ที่ 0.936 (p<0.05) สรุปได้ว่าการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธี Real time PCR ด้วยชุดน้ำยาทั้งสองยี่ห้อดังกล่าว มีความต่างในเชิงเทคนิคของการตรวจวิเคราะห์แบบไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้พบว่าชุดน้ำยา KAPATM ให้ค่าขอบเขตความไวต่ำกว่ารวมทั้งมีราคาถูกกว่าชุดน้ำยา PlatinumTM Quantitative PCR SuperMix-UDG ถึง 3 เท่า จึงมีความเหมาะสมหากจะนำไปใช้ให้บริการต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เริ่ม: 16 มิ.ย. 2556 สิ้นสุด: 18 มิ.ย. 2556

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖