กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความสอดคล้อง ของผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNA-PCR จากสิ่งส่งตรวจชนิดหลอดเลือดและชนิดหยดบนกระดาษซับเลือด ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557   (ภาษาไทย)
Consistency of the HIV-1 results in children born to mother living with HIV using DNA PCR method during the year 2012-2014 A comparison between first and second samples in whole blood sample and dried blood spot   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:1,033,800.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางหรรษา ไทยศรี หัวหน้าโครงการ
2 นายวิโรจน์ พวงทับทิม ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวปิ่นทอง นะบาล ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสุพรรณีย์ กงแก้ว ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวรัชณีกร ใจซื่อ ผู้ร่วมวิจัย
6 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา: ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อทุกคนต้องได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี PCR เด็ก 1 คน ส่งตรวจได้ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 1-2 เดือน และครั้งที่ 2 อายุ 4-6 เดือน เพื่อยืนยันผล ศูนย์วิจัยทางคลินิก ได้เพิ่มการบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNA-PCR จากสิ่งส่งตรวจชนิดหยดบนกระดาษซับเลือดตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจเลือดเอชไอวีในเด็ก คณะผู้วิจัยจึงได้ประเมินความสอดคล้องของผลการตรวจเอชไอวี-1 วิธี DNA PCR ในเด็กคนเดียวกันที่ส่งตรวจครบ 2 ครั้ง วัตถุประสงค์: เพื่อประเมิน ความสอดคล้องของ ผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNA-PCR จากตัวอย่างครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ของสิ่งส่งตรวจชนิดหลอดเลือด และชนิดหยดบนกระดาษซับเลือด ว่าสามารถให้ผลตรวจที่สรุปสถานะการติดเชื้อของเด็กได้ภายในการส่งตัวอย่างครบสองครั้ง วัสดุและวิธีการ: เป็นการวิจัยย้อนหลัง โดยใช้ข้อมูลผลการตรวจการติดเชื้อ HIV-PCR ของศูนย์วิจัยทางคลินิก ระหว่างปี พ.ศ. 2555-57 จำนวน 1775 คน ส่งตรวจครบสองจำนวน 1 448 คน (ร้อยละ 81.6) แบ่งเป็นชนิดกระดาษซับเลือด 441 คน และเป็นตัวอย่างจากหลอดเลือด 980 คน ตัวอย่างทั้งสองชนิดถูกสกัดดีเอ็นเอ และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี DNA-PCR (LTR primer) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การทดสอบไควสแควร์ ผลการศึกษา: จากทั้งหมด 1448 คน พบผลบวกตรง 21 คน ผลลบตรง 1416 คน ผลการตรวจสอดคล้องระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็น ร้อยละ 99.2 ในแต่ละชนิดสิ่งส่งตรวจ ตัวอย่างจากหลอดเลือดและกระดาษซับเลือดให้ผลสอดคล้อง 977/980 คน (ร้อยละ 99.7) และ 433/441 คน (ร้อยละ 98.2) ตามลำดับ (X2 = 9.004  p = 0.003) พบผลไม่สอดคล้อง 11 คน โดยพบจากหลอดเลือด 3 คน และกระดาษซับเลือด 8 คน สรุปและวิจารณ์: ตัวอย่างทั้งชนิดหลอดเลือดและกระดาษซับเลือด ให้ผลความสอดคล้องของผลการตรวจ HIV PCR ระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.24 สามารถนำมาให้การบริการตรวจการตรวจเอชไอวี-1 วิธี DNA PCR ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อได้ ส่วนตัวอย่างชนิดกระดาษซับเลือดมีข้อดีคือ มีความสะดวกในการเจาะเก็บและนำส่งได้ทางไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยเพิ่มครอบคลุมและการเข้าถึงบริการ ในอนาคตศูนย์วิจัยทางคลินิกมีแผนพัฒนาการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Real Time PCR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับสิ่งส่งตรวจชนิด DBS ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คำสำคัญ: การตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1วิธีพีซีอาร์  วิธีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ม.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖