กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
“DMSc Stem Pro” Mesenchymal Stem Cell สำหรับพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม : การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1   (ภาษาไทย)
“DMSc Stem Pro” Mesenchymal Stem Cell for Phase 1Clinical Study in Retinitis Pigmentosa Patients   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Mesenchymal stem cells (MSC) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดในกลุ่ม Multipotent Stem Cells ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แทบทุกชนิดในร่างกาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียม DMSc Stem Pro ซึ่งเป็น MSC จากไขกระดูกสำหรับใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 ผลการเพาะเลี้ยง DMSc Stem Pro จากไขกระดูกจำนวน 5 ตัวอย่าง (21.061.32 ml) โดยใช้ DMEM ร่วมกับ 10% FBS เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ นาน 35-49 วัน พบว่าเซลล์ที่ได้มีรูปร่างปลายเรียวแหลม เจริญเติบโตยึดเกาะผิวภาชนะเพาะเลี้ยง มีจำนวน 7.5 - 29.26 ล้านเซลล์ อัตราการรอดชีวิตร้อยละ 91.384.32 ผิวเซลล์มีการแสดงออกของ CD73 CD90 และ CD105 แต่ไม่มีการแสดงออกของ CD34 CD45 และ HLA-DR สามารถเจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อนได้ ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin แบคทีเรีย เชื้อรา และ Mycoplasma กระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) และข้อกำหนดสากลสำหรับการพัฒนายาใหม่ (IND) อย่างเคร่งครัด DMSc Stem Pro ที่เตรียมได้มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสากล International Society for Cellular Therapy (ISCT) สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 ได้อย่างปลอดภัย    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยวาจางานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 เริ่ม: 26 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 26 มี.ค. 2558
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 เริ่ม: 15 ก.ย. 2558 สิ้นสุด: 15 ก.ย. 2558

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลอันดับที่ 2 หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 27 มี.ค. 2558


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖