กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
“DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   (ภาษาไทย)
DMSc Hb Typing control as a quality control material for hemoglobin typing   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพัชราภรณ์ นพปรางค์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


“DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน สิริภากร แสงกิจพร  อารีรัตน์ ขอไชย  ชลลดา ยอดทัพ    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เริ่ม: 23 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2560
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560 เริ่ม: 7 ก.ย. 2560 สิ้นสุด: 7 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนำเสนอแบบโปสเตอร์ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 23 มี.ค. 2560


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕