กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเตรียมเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal stem cells สำหรับพัฒนาวิธีรักษาภาวะการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อ   (ภาษาไทย)
Mesenchymal Stem Cell Preparation for Injury of cartilage therapy   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทนำและวัตถุประสงค์ Mesenchymal stem cells (MSC) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต ไปเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แทบทุกชนิดในร่างกายเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียม MSC จากไขกระดูกสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก วิธีการศึกษา ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง MSC และตรวจสอบคุณภาพ โดยติดตามรูปร่างลักษณะการเจริญเติบโต การแสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล์ ศักยภาพในการเจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อน การปนเปื้อน Endotoxin และจุลชีพทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และ Mycoplasma จากนั้นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้สำหรับการวิจัยทางคลินิกในห้องสะอาดระดับ Class 10 000 ก่อนเข้าสู่การเตรียมเซลล์เพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก ผลการศึกษา การเพาะเลี้ยง MSC จากไขกระดูก (20.751.34 ml) โดยใช้ DMEM ร่วมกับ 10%PLT เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ พบว่าเซลล์ที่ได้มีรูปร่างปลายเรียวแหลม มีปริมาณ 9 057-186  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 เริ่ม: 10 ก.ย. 2557 สิ้นสุด: 12 ก.ย. 2557

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖