กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ   (ภาษาไทย)
Umbilical cord derived mesenchymal stem cell characterization.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
5 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Mesenchymal Stem Cells (MSC) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Multipotent Stem cell มีคุณสมบัติในการสร้างเซลล์ทดแทนตนเอง โดยคงสภาพความเป็นเซลล์ต้นกำเนิด และสามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดต่างๆ ได้ในสภาวะที่เหมาะสม นอกจากนี้ MSC ยังสามารถเพาะเลี้ยงได้จากเนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น เนื้อเยื่อไขมัน และสายสะดือ ที่มีการวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ในปี 2558 คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาต้นแบบวิธีเตรียมเซลล์ MSC จากสายสะดือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSC จากสายสะดือ เปรียบเทียบกับเซลล์ MSC จากไขกระดูก พบว่าเซลล์ MSC ที่เพาะเลี้ยงจากสายสะดือ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ MSC จากไขกระดูก สามารถเจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสติก รูปร่างปลายเรียวแหลม มีการแสดงออกของแอนติเจนชนิด CD73 และ CD90 บนผิวเซลล์ แต่ไม่มีการแสดงออกของ CD34 CD45 และ HLAD-R สามารถเจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อนได้ ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin แบคทีเรีย เชื้อรา และ Mycoplasma ปริมาณเซลล์ 8.7 ล้านเซลล์ อัตราการมีชีวิตร้อยละ 94.43 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า MSC ที่เตรียมได้จากสายสะดือมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสากล International Society for Cellular Therapy (ISCT) ทั้งในด้านรูปร่างลักษณะ การแสดงออกของแอนติเจน และศักยภาพในการเจริญเติบโตเป็นเซลล์อื่นสามชนิด นับเป็นแหล่งของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSC แหล่งใหม่สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกได้ในอนาคต        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 เริ่ม: 6 ก.ย. 2559 สิ้นสุด: 8 ก.ย. 2559
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประจำปี 2559 หน่วยงานที่มอบ: กระทรวงสาธารณสุข วันเดือนปี ที่มอบ: 8 ก.ย. 2559
  • ชื่อรางวัล:รางวัลรองชนะเลิศแบบโปสเตอร์ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 23 มี.ค. 2559


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖