กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีเตรียมและเพาะเลี้ยง Dendritic Cells (DC) เพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม   (ภาษาไทย)
Generation of Dendritic cells form Peripheral Blood Mononuclear Cells.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
6 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Generation of Dendritic cells form Peripheral Blood Mononuclear Cells. Sangkitporn S  Boonchu P  Dumbua A        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ MDCU Congress ประจำปี 2559 ครั้งที่ 54 เริ่ม: 17 ส.ค. 2559 สิ้นสุด: 19 ส.ค. 2559
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 เริ่ม: 6 ก.ย. 2560 สิ้นสุด: 8 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖