กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด DMSc Stem Safe (ภาษาไทย)
Characterization of DMSc Stem safe   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
6 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Mesenchymal stem cell (MSC) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาสู่การรักษาแนวใหม่สำหรับโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การเพาะเลี้ยง MSC โดยวิธีดั้งเดิมใช้ fetal bovine serum (FBS) เป็นแหล่งอาหารและปัจจัยในการเจริญเติบโตของเซลล์ แต่ FBS เตรียมจากสัตว์ จึงทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน รวมถึงการเกิดอาการแพ้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงในผู้ป่วยได้ ในปี 2555-2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาวิธีเพาะเลี้ยง DMSc Stem Safe ซึ่งเป็น MSC ที่เพาะเลี้ยงได้โดยอาหารเลี้ยงเซลล์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีแนวโน้มที่จะนำมาใช้แทนการใช้ FBS การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติของ DMSc Stem Safe ตามข้อกำหนดสากล ISCT และใช้เซลล์ MSC (Cell applications  Canada) เป็นเซลล์มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า DMSc Stem Safe มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ MSC มาตรฐาน สามารถเจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสติก มีรูปร่างเรียวแหลม มีการแสดงออกของแอนติเจนชนิด CD73 CD90 และ CD105 บนผิวเซลล์ สามารถเจริญเติบโตเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อน ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin แบคทีเรีย เชื้อรา และ Mycoplasma โดย DMSc Stem Safe เจริญเติบโตเร็วกว่า มีปริมาณเซลล์มากกว่า MSC ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ FBS 3-5 เท่า ในระยะเวลาเพาะเลี้ยงเท่ากัน ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า DMSc Stem Safe ที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ MSC ตามข้อกำหนดสากล ISCT และใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ที่ปราศจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้มีความสะอาดและปลอดภัย มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีรักษาแนวใหม่ หรือ Stem cell therapy ต่อไป      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ครั้งที่ 38 เริ่ม: 22 เม.ย. 2557 สิ้นสุด: 25 เม.ย. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕