กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความถูกต้องการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 โดยเทคนิค Relative Quantitative PCR   (ภาษาไทย)
Validation of the detection of alpha-thalassemia1 by relative quantitative PCR   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
2 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
3 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีความสำคัญในการตรวจหาสามีภรรยาคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กำเนิดบุตรเป็นโรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ่งเป็นโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงที่สุด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ชนิด SEA และชนิดไทย โดยเทคนิค Relative Quantitative PCR เปรียบเทียบกับการตรวจวินิจฉัยหลักการ Multiplex PCR และ DNA sequencing โดยศึกษาในตัวอย่างเลือดจำนวน 239 ราย พบความผิดปกติของ alpha-thalassemia 1 ชนิด SEA จำนวน 88 ราย และชนิดไทย 9 ราย โดยค่า cycle threshold (Ct) ของ PCR product จากการเพิ่มปริมาณ DNA ของ alpha-thalassemia 1 ชนิด SEA มีค่า 30.0+1.7 ชนิดไทย 29.8+1.4 ส่วนค่า Ct ของ PCR product จากการเพิ่มปริมาณ DNA ของ alpha-globin gene ปกติของคนปกติ  พาหะ alpha-thalassemia 1 ชนิด SEA และพาหะ alpha-thalassemia 1 ชนิดไทย มีค่า 30.7+1.7  31.2+1.5 และ 30.9+1.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ผลการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ชนิด SEA ทุกรายให้ผลตรงกับการตรวจวินิจฉัยหลักการ Multiplex PCR ส่วนผลการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ชนิดไทย ได้ตรวจยืนยันโดยเทคนิค DNA sequencing นับว่าการตรวจโดยเทคนิคดังกล่าวมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถตรวจหาความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มประชากรที่มีอุบัติการณ์ของalpha-thalassemia 1 ชนิด SEA และชนิดไทยสูงได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ผ่านวารสารวิชาการ เริ่ม: 1 ก.ค. 2550 สิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2570

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕