กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal stem cells จากสายสะดือ    (ภาษาไทย)
Development of Mesenchymal stem cells from umbilical cord   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวอัจฉราพร ดำบัว ผู้ร่วมวิจัย
4 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทนำและวัตถุประสงค์ Mesenchymal Stem Cells (MSC) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดในกลุ่ม Multipotent Stem Cells ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แทบทุกชนิดในร่างกายเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม นอกจากไขกระดูกแล้ว MSC ยังสามารถเพาะเลี้ยงได้จากเนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น ผิวหนัง เนื้อเยื่อไขมัน ฟันน้ำนม เลือด หลอดเลือด รก และสายสะดือ ที่มีการวิจัยกันอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยสูง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ MSC จากสายสะดือ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิก วิธีการศึกษา พัฒนาต้นแบบวิธีการเตรียมเซลล์ MSC จากสายสะดือ 2 วิธี (1) วิธี Explant Culture ประกอบด้วยการตัดและเพาะเลี้ยงเซลล์โดยตรง และ (2) วิธี Digest Culture ประกอบด้วยการตัดและย่อยด้วย Enzyme จากนั้นเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งในด้านปริมาณเซลล์ คุณลักษณะของเซลล์ อัตราการมีชีวิตรอด และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ MSC โดยติดตามการแสดงออกของเอนติเจนบนผิวเซลล์ และความสามารถในการเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อน ผลการศึกษา การเพาะเลี้ยง MSC จากสายสะดือด้วยวิธี Explant Culture และวิธี Digest Culture โดยใช้ DMEM ร่วมกับ 10%FBS เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ พบว่าเซลล์จากทั้ง 2 วิธีสามารถเจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสติก รูปร่างปลายเรียวแหลม มีการแสดงออกของแอนติเจนชนิด CD73 และCD90 บนผิวเซลล์ แต่ไม่มีการแสดงออกของ CD34 CD45 และ HLAD-R สามารถเจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อนได้ มีปริมาณ 7.697 และ 6.137 ล้านเซลล์ อัตราการมีชีวิตร้อยละ 90.51 และ 94.43 ตามลำดับ สรุปและข้อเสนอแนะ MSC ที่เตรียมได้จากสายสะดือ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสากล International Society for Cellular Therapy ทั้งในด้านรูปร่างลักษณะ การแสดงออกของแอนติเจน และศักยภาพในการเจริญเติบโตเป็นเซลล์อื่นสามชนิด นับเป็นแหล่งของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSC แหล่งใหม่สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกได้ในอนาคต    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 เริ่ม: 14 ก.ย. 2558 สิ้นสุด: 16 ก.ย. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖