กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค Multiplex Fluorescent Polymerase Chain Reaction   (ภาษาไทย)
Detection of Down Syndrome by Multiplex Fluorescent Polymerase Chain Reaction   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
2 นางสิริภากร แสงกิจพร หัวหน้าโครงการ
3 นางอารีรัตน์ ขอไชย ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวชลลดา ยอดทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กลุ่มอาการดาวน์เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบได้บ่อยที่สุด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค multiplex fluorescent polymerase chain reaction (PCR) อาศัยการเพิ่มปริมาณ DNA บริเวณ STR ตำแหน่ง D21S11  D21S1411 และ D21S1413 บนโครโมโซมแท่งที่ 21 และวิเคราะห์ PCR product โดยหลักการ capillary electrophoresis ด้วยเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ การแปลผลพิจารณาจากรูปแบบ peak ของ STR แต่ละตำแหน่งร่วมกัน ตัวอย่างคนปกติรายงาน 2 peak ที่มีสัดส่วนพื้นที่ใต้กราฟเป็น 1:1 หรือรายงาน 1 peak ส่วนตัวอย่างกลุ่มอาการดาวน์รายงาน 3 peak ที่มีสัดส่วนพื้นที่ใต้กราฟเป็น 1:1:1  รายงาน 2 peak ที่มีสัดส่วนพื้นที่ใต้กราฟเป็น 2:1 หรือรายงาน 1 peak จากการศึกษาตัวอย่าง DNA ของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 32 ราย และคนปกติ 50 ราย พบว่าทุกรายให้ผลการตรวจวินิจฉัยตรงกับการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม นับว่าเทคนิคนี้ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทราบผลการตรวจรวดเร็วภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคกลุ่มอาการดาวน์

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ตีพิมพิ์ผ่านวารสารวิชาการ เริ่ม: 1 ก.ค. 2557 สิ้นสุด: 25 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖