กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับแคดเมียมในหอยแมลงภู่ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มบริเวณชายฝั่งทะเลเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 – 2557   (ภาษาไทย)
Comparison of cadmium levels in cultured mussels from coastal area of Maptaphut Industrial Estate  Rayong province and Angsila  Chonburi province from 2012 – 2014 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววราพร ชลอำไพ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่เพื่อการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากหอยแมลงภู่เป็นสัตว์น้ำที่มีการสะสมสารพิษ เช่น แคดเมียมซึ่งเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูง ดังนั้นจึงได้ทำการตรวจติดตามระดับแคดเมียมในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่บริเวณที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภคอาหารทะเลให้ปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับแคดเมียมในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่งทะเลเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณชายฝั่งทะเลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 – 2557 วัสดุและวิธีการ ได้ทำการเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่ทำการศึกษาจำนวน 2 แหล่ง เป็นเวลา 3 ปี จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง โดยแต่ละปีในแต่ละบริเวณทำการเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ขนาดเล็ก (ความยาวเปลือกน้อยกว่า 6 เซนติเมตร) และขนาดใหญ่ (ความยาวเปลือกมากกว่า 6 เซนติเมตร) ขนาดละ 20 ตัวอย่าง หอยแมลงภู่แต่ละตัวอย่างได้จากการนำเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่ทั้งตัวจำนวน 20 ตัวผสมรวมกัน ตรวจวิเคราะห์ระดับแคดเมียมในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่โดยเติมกรดไนตริกเข้มข้นลงในตัวอย่างเพื่อย่อยสารอินทรีย์ภายใต้ความดันและอุณหภูมิในระบบปิดด้วยเครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ แล้วนำไปตรวจวิเคราะห์ระดับสารแคดเมียมด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอพชั่นเทคนิคกราไฟต์ ผลการดำเนินการ ปี พ.ศ. 2555  2556 และ 2557 พบระดับแคดเมียมในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่งทะเลเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณชายฝั่งทะเลอ่างศิลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0099  0.0120 และ 0.0114 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักเปียก และ 0.1086  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖