กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียน จังหวัดชลบุรี   (ภาษาไทย)
Factors Affecting Blood Lead Level of Student in Chonburi Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววราพร ชลอำไพ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูงต่อเด็กซึ่งส่งผลต่อสติปัญญา การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลแบบตัดขวาง ทำการประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสโลหะหนัก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับสัมผัสของเด็กนักเรียน ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2553 โดยการตรวจกำกับในสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ การสอบถามและสัมภาษณ์ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จำนวน 90 ราย จากโรงเรียน 3 แห่ง ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบระดับตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.35±3.84 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ระดับตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ไม่มีความแตกต่างกัน ตรวจพบโลหะหนักในตัวอย่างน้ำดื่มน้ำใช้บริเวณโรงเรียนทุกตัวอย่าง (n = 15) โดยพบโลหะหนัก 8 ชนิด ได้แก่ อลูมิเนียม เหล็ก สารหนู แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม ทองแดง และปรอท ไม่พบโครเมียม นิกเกิล และตะกั่ว ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระยะเวลาที่เด็กใช้เดินทางจากบ้านมาโรงเรียน (p = 0.029) และการมีโรงกลั่นอยู่ใกล้บ้าน (p = 0.040) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดและการรับสัมผัสตะกั่ว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับสัมผัสมาจากแหล่งอื่นซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และควรมีการตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพเด็กจากการรับสัมผัสโลหะหนักชนิดอื่นที่ตรวจพบในน้ำดื่ม คำสำคัญ : ตะกั่ว  เลือด  เด็กนักเรียน    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖