กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Accumulation and clearance of PAHs and CYP1A levels in farmed green mussels (Perna viridis L.) from a coastal industrial area in Thailand  (ภาษาไทย)
Accumulation and clearance of PAHs and CYP1A levels in farmed green mussels (Perna viridis L.) from a coastal industrial area in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววราพร ชลอำไพ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Green mussels (Perna viridisL.) that inhabit along coastal areas with established petro-chemical industries are likely to be exposed to petroleum hydrocarbons. In year 2011  polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) accumulated (i.e. total of 16 PAH congeners) in three different sizes of farmed mussels in the Maptaphut industrial estate which is an industrial park in the Gulf of Thailand. The levels of mean total PAHs (0.4303 ± 0.3067 µg/g dry weight) in large sized (consumable size) mussels were 16 and 8 times higher than medium and small sized mussels. Levels of total carcinogenic PAHs (0.0311 ± 0.0310 µg/g dry weight) in consumable size mussels were 15 and 11 times higher compared to medium and small sized mussels. Two carcinogenic PAHs (i.e. chrysene and benzo[a]anthracene) were detected in all sized mussels. The ratio of high molecular weight versus low molecular weight PAHs in all sized mussels indicated the presence of pyrogenic PAHs contamination over petrogenic PAHs in this coastal area. Further studies were carried out in year 2012 involved depuration in consumable sized mussels and effects on the cytochrome P450 1A (CYP1A) biomarker were analyzed over a 30 day depuration period. The half-life was five days for total PAH burden (0.4765 ± 0.0615 µg/g dry weight)  which included four non-carcinogenic PAHs. After 10                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖