กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจวิเคราะห์มอร์ฟีนในปัสสาวะ ช่วงปี 2552-2556   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวรัชนีกร บุญธรรม หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ปี 2551 มอร์ฟีนเป็นสารเสพติดให้โทษที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามจำเป็นต้องร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ต้องนำผลไปใช้ประกอบการดำเนินคดีของผู้เสพ ผลการตรวจยิ่งต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจหนึ่งคือการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดทำแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์มอร์ฟีนในปัสสาวะขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกและดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีถึงปี พ.ศ. 2556 โดยดำเนินแผนตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมีการพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการของตนเอง ให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ผู้รับบริการมีความมั่นใจ สมาชิกที่เข้าร่วมแผนฯ มีหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนสมาชิกจาก ปีแรกถึงปี พ.ศ. 2556 มีจำนวน 14  11  16              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ เริ่ม: 8 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 8 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖