กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลของสารสกัดสมุนไพร Boesenbergia rotunda ต่อการเกิดไบโอฟิล์มของ Candida albicans   (ภาษาไทย)
Inhibitory Effect of Boesenbergia rotunda Extract on Candida albicans Biofilm   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายจำรัส กาญจนไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางอุบลพรรณ คงสา ผู้ร่วมวิจัย
3 นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Candida albicans  an opportunistic pathogen  is the most prevalent fungal species causing hospital acquired fungal infection. It has ability to adhere on medical devices as well as human tissues and ability to form biofilm as virulence factors. Biofilm plays an important role in forming protective structure thus making it resistant to antifungal drugs. Recently                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Inhibitory Effect of Boesenbergia rotunda Extract on Candida albicans Biofilm เริ่ม: 26 เม.ย. 2561 สิ้นสุด: 28 เม.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) หน่วยงานที่มอบ: สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย วันเดือนปี ที่มอบ: 27 เม.ย. 2561


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖