กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะ โดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry   (ภาษาไทย)
Method Validation for Determination of Cadmium in Urine by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพสนพรรณ ฉิมหัวร้อง หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวรัชนีกร บุญธรรม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ปัจจุบันในพื้นที่มีปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ ได้แก่ แคดเมียมที่จังหวัดตาก เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เมื่อเข้าสู่ร่างกายไปสะสมที่ตับและไตเกิดเป็นโรคไตเรื้อรังและภาวะไตวาย ปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะสามารถบ่งชี้ถึงการสะสมในร่างกายระยะยาว กลุ่มงานพิษวิทยาจึงพัฒนาวิธีตรวจปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเตรียมตัวอย่างปัสสาวะใน matrix modifier ตรวจด้วยเครื่อง Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer พบว่า ช่วงความเป็นเส้นตรง 0.5–10 µg/m (r = 0.9997) ทดสอบความถูกต้องของการกลับคืนโดยใช้วัสดุอ้างอิง 2 ความเข้มข้น คือ 8.89 และ 16.7 µg/m พบว่า ได้ถึงร้อยละ 99.59–101.93 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์ซ้ำ ร้อยละ 1.88 และ 1.92 และค่าต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 0.1 µg/m ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวิเคราะห์ (LOQ) เท่ากับ 0.5 µg/m การทดสอบความถูกต้องของวิธีทำให้ตรวจหาปริมาณแคดเมียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ คำสำคัญ : แคดเมียม  ปัสสาวะ  แกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรมิเตอร์                        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 8 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 8 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕