กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส   (ภาษาไทย)
Method Improvement for Determination of Amphetamine and Methamphetamine in urine by Headspace - GC/MS    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:-3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวรัชนีกร บุญธรรม หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวพสนพรรณ ฉิมหัวร้อง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ยาบ้า เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ดังสถิติผลการตรวจปีงบประมาณ 2555-2557 พบเมทแอมเฟตามีน ร้อยละ 99  98 และ 95 ตามลำดับ ทำให้ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันแก้ไข เฝ้าระวัง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตรวจยืนยัน ผลต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำข้อมูลไปใช้ได้ทันการณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจยืนยัน เพราะเป็นวิธีที่ทันสมัย มีความไวสูง เตรียมตัวอย่างง่าย รวดเร็วกว่าวิธี TLC ซึ่งเป็นวิธีเดิม และก้าวไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง เตรียมตัวอย่างโดยใช้เฟนเทอมีน เป็น internal standard และทำการ derivertized ด้วย ethyl chloroformate และตรวจวัดปริมาณด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส พบว่าช่วงการวิเคราะห์ที่มีความเป็นเส้นตรงของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ 200 – 5 000 ng/ml ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.9945 และ 0.9993 ตามลำดับ ค่าต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 50 ng/ml ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวิเคราะห์ได้ (LOQ) เท่ากับ 200 ng/ml ร้อยละความถูกต้องของการกลับคืนโดยเตรียมตัวอย่าง 3 ความเข้มข้น คือ 350                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 11 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 11 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖