กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การรอดชีวิตของเชื้อแบคทีเรียระหว่างจัดเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   (ภาษาไทย)
Survival of Bacteria DuringStorage in Freezer -20 oC   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอรอนงค์ วงษ์เอียด ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวกิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ การควบคุมคุณภาพการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางอาหารมีหลายขั้นตอนนับว่ามีความสำคัญ หนึ่งในนั้นคือ ขั้นตอนการเตรียมเชื้อแบคทีเรียมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบซึ่งมีความยุ่งยาก ต้องใช้เวลาในการเตรียมล่วงหน้าและต้องทราบปริมาณเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนการเตรียมเชื้อในขั้นตอนนี้ทางห้องปฏิบัติการได้ทดลองเก็บเชื้อแบคทีเรีย18 ชนิด ประกอบด้วยแบคทีเรียแกรมบวก 12 ชนิดและแบคทีเรียแกรมลบ 6 ชนิดในอาหารเลี้ยงเชื้อ 10% Skim Milk และ 15% Glycerolโดยแบ่งเชื้อแบคทีเรียปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด (cryotube) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร (ปริมาณเชื้อเริ่มต้นประมาณ 108-109cfu/ml)แล้วจัดเก็บในตู้แช่แข็ง(-20±2oC) ตรวจติดตามจำนวนแบคทีเรียที่14  30  90  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖