กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2 (ภาษาไทย)
Patient entrance doses from intraoral radiography in Phitsanulok  Petchaboon  Uttaradit (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางนัฐิกา จิตรพินิจ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


 บทคัดย่อ การถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากผู้ป่วย มีความจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค ในช่องปาก จึงต้องใช้รังสีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปริมาณรังสีน้อยที่สุด เนื่องจาก ความเสี่ยง หลักคือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยที่ 2 พิษณุโลก ศึกษาปริมาณรังสีผู้ป่วย จากโรงพยาบาลและคลินิกฟันในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก จำนวน 88 เครื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2556-2558 โดยใช้เครื่องวัดรังสีชนิดโซลิดสเตท วัดปริมาณรังสีผู้ป่วย ผู้ใหญ่ จากการถ่ายภาพรังสีฟัน 6 ชนิด ได้แก่ ฟันหน้าบน  ฟันกรามน้อยบน  ฟันกรามบน      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารควบคุมโรคเขต 2 เริ่ม: 1 ม.ค. 2559 สิ้นสุด: 1 ธ.ค. 2559
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ใช้ชีวิตอย่างฉลาดด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:ชนะเลิศประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 24 ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21-23 มี.ค.59 วันเดือนปี ที่มอบ: 23 มี.ค. 2559


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖