กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือดของเด็กในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560   (ภาษาไทย)
Surveillance of Blood Lead Level in Children in Umphang District  Tak Province between 2013 and 2017  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:-1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพสนพรรณ ฉิมหัวร้อง หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวรัชนีกร บุญธรรม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ประชากรในบางพื้นที่ของจังหวัดตากมีปัญหาของการได้รับสัมผัสตะกั่ว จากรายงานของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S.  CDC) โดยการตรวจคัดกรองผู้อพยพเข้าประเทศ ณ สถานพักพิงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พบว่าเด็กมีอาการซีดและตรวจพบระดับตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งตะกั่วสะสมในร่างกายยาวนานมีค่าครึ่งชีวิตมากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะเด็กจะส่งผลต่อพัฒนาการ มีการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ช้า ระดับสติปัญญาต่ำกว่า เด็กปกติ กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กจากการปนเปื้อนตะกั่ว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการได้รับสัมผัสตะกั่วในเด็กที่อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยการตรวจหาปริมาณตะกั่วในเลือดด้วยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 (ยกเว้นปี พ.ศ. 2557) จำนวน 729 ราย พบปริมาณตะกั่วในเลือดเด็กสูงกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ 50.4  87.1      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 11 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 11 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕