กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ตรวจหา Biomarkers และ TB antigens เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการติดเชื้อวัณโรค วิธี Interferon gamma release assay (IGRAs)   (ภาษาไทย)
Research and Development for Biomarkers and TB antigens for Improvement of Interferon Gamma Release Assay (IGRAs) for Detection of Mycobacterium tuberculosis infection   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:1,500,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร หัวหน้าโครงการ
2 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวพรทิพย์ ไชยยะ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวกฤศมน โสภณดิลก ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวกชรัตน์ จงปิติทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


แม้องค์การอนามัยโลกได้มีนโยบายให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดำเนินการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบการกินยาแบบมีผู้สังเกต (Directed Observe Therapy-Short Course  DOTS) เพื่อใช้เป็นยุทธวิธีสำคัญในการควบคุมวัณโรคแล้วก็ตาม จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทั่วโลกในแต่ละปียังคงมีสูงอยู่ ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากวิธีดังกล่าวยังคงมีความยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย เพราะยังคงมีเรื่องของอุปสรรคและต้นทุนในการดำเนินการที่สูง ในการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลา 6 เดือน อนึ่ง หากมองในเชิงของการป้องกันวัณโรคแล้ว การค้นหาผู้สัมผัสที่คลุกคลีกับผู้ป่วยวัณโรค และตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคแฝงเพื่อพิจารณาให้ยาป้องกันการป่วยเป็นวัณโรค (INH prevention therapy  IPT) หรือตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรคเพื่อให้การรักษาทันที ถือเป็นอีกยุทธวิธีสำคัญในการตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคได้ ปัจจุบันการตรวจหาการติดเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖