กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมธานอลจากใบกัญชงต่อการอักเสบของเซลล์เยื่อบุไขข้อที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย IL-1B   (ภาษาไทย)
Anti-inflammatory effect of methanol extracts of hemp leaf in IL-B-induced synovitis   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายณัฏฐชัย ดวงนิล หัวหน้าโครงการ
2 นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Purpose: To examine the effectiveness of some hemp (Canabis sativa) leaf extracts as an anti-inflammatory agent on synovitis in vitro. Methods: Synovial fibroblast cell line SW982 was induced with 5 ng/mL of interleukin 1-beta (IL-1β) to trigger cellular inflammation. The cells were then treated with prepared extracts of hemp (Canabis sativa) leaf originating from three different cultivation sites with varying proportions of terpenoids and cannabinoids  especially cannabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC). Nitric oxide (NO) and prostaglandin E2 (PGE2) production as well as expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS)  cyclooxygenase-2 (COX-2)    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 31 ก.ค. 2560 สิ้นสุด: 23 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖