กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของเส้นขนมจีนในจังหวัดภูเก็ต   (ภาษาไทย)
Contaminating microorganisms of Traditional Thai Noodle (Khanom-jeen) in Phuket   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ขนมจีน เป็นอาหารที่นิยมบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ ประชาชนนิยมบริโภคขนมจีนเป็นอาหารเช้า โดยรับประทานกับแกงชนิดต่าง ๆ ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนใช้แรงงานคนเป็นหลัก หากสุขลักษณะในการผลิตไม่ดีอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคได้ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต จึงได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจ และประเมินความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยศึกษาการปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ได้แก่ จุลินทรีย์ทั้งหมด  Escherichia coli  Salmonella spp.        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 1 พ.ค. 2556 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2556

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕