กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความเสี่ยงเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำกะทิจังหวัดภูเก็ต   (ภาษาไทย)
Risk assessment of microorganisms in coconut milk; Phuket   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กะทิ เป็นของเหลวที่ได้จากการคั้นเนื้อมะพร้าวสดขูด ใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหวาน น้ำกะทิมีทั้งชนิดสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน และชนิดคั้นสดจำหน่ายในตลาดสด น้ำกะทิสดที่จำหน่ายในตลาดสดการผลิตใช้แรงงานคนเป็นหลัก หากสุขลักษณะในการผลิตไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างการผลิตได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคได้ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจ และประเมินความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ Escherichia coli  Bacillus cereus  Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในน้ำกะทิสดที่จำหน่ายจังหวัดภูเก็ต และประเมินความเสี่ยงแบบ semi-quantitative risk assessment โดยเก็บตัวอย่างน้ำกะทิสดจากตลาดสด และร้านค้า จำนวน 55 ตัวอย่าง พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนไม่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2จำนวน 46 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 83.63 โดยมีสาเหตุจาก E. coli  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖