กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความชุกของเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อหมูและไก่ที่จำหน่ายในตลาดจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่   (ภาษาไทย)
Prevalence of Salmonella spp. in pork and chicken meat sold in Phuket  Phang Nga and Krabi provinces.  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Salmonella spp. เป็นเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและของโลก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน แหล่งสะสมเชื้อที่สำคัญคือเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่ประเทศไทยมีการผลิตและบริโภคสูง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย ผู้วิจัยได้ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อหมู และเนื้อไก่ที่จำหน่ายในตลาดสดจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยเก็บตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อไก่จากตลาดสด ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 133 ตัวอย่าง เนื้อหมู 76 ตัวอย่าง เนื้อไก่ 57 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จำนวน 85 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 63.91 เมื่อจำแนกตามชนิดเนื้อสัตว์พบปนเปื้อนในเนื้อหมูและเนื้อไก่ ร้อยละ 63.16 และ 64.91 ตามลำดับ ซีโรวาร์ที่พบในเนื้อหมูเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ S. Rissen  S. Lexington  S. Weltevreden  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖