กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรีย   (ภาษาไทย)
External Quality Assessment for Bacterial Identification   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:650.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพรรณธิพา เลิศวงศ์วีรชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางสุดใจ นันตารัตน์ ที่ปรึกษา
3 นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล ที่ปรึกษา
4 นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


การจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ซึ่งช่วยให้การรักษาผู้ป่วย ทำได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการและผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการรายงานผลการจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรีย โดยศึกษาข้อมูลการรายงานผลจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จำนวน 243-276 แห่ง ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยห้องปฏิบัติการที่รายงานผลการจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียถูกต้องร้อยละ 88.5±10.5 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มของเชื้อพบว่า ห้องปฏิบัติการรายงานเชื้อในกลุ่ม fermentative gram negative bacilli  non-fermentative gram negative bacilli  gram positive cocci และ gram positive bacilli ถูกต้องร้อยละ 90.5±6.7                      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ งานประชุมวิขาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖