กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความชุกและซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารและน้ำในจังหวัดภูเก็ต   (ภาษาไทย)
Prevalence and Serovars of Salmonella spp. in food and water in Phuket Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันโรคทางเดินอาหารส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อซัลโมเนลลา สามารถพบได้ทั่วไปในอาหารและน้ำ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหาความชุกและซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารและน้ำที่จำหน่ายในจังหวัดภูเก็ต โดยการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ตัวอย่างรวมทั้งหมด 2 451 ตัวอย่าง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 ได้วิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลาโดยประยุกต์วิธีมาตรฐาน ผลการศึกษาความชุกของซัลโมเนลลาในอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 คือ ร้อยละ 6.31 (25/396) และระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงกันยายน 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.77 (6/339) และลดลงอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนในน้ำ ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลา 4 ตัวอย่าง จาก 699 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.57) และพบ 5 ตัวอย่างจาก 1 017 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.49) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารและน้ำมีแนวโน้มลดลง และแยกซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาได้ทั้งหมด 20 ชนิด   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕