กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินค่าความแรงของวัคซีนโรตาซีโรทัยป์ เดียว: เปรียบเทียบระหว่างการย้อม crystal violet กับการย้อม immunoperoxidase   (ภาษาไทย)
Evaluating Potency Values of Monovalent Rotavirus Vaccine   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสุภาพร ภูมิอมร หัวหน้าโครงการ
2 นายภูริต ทรงธนนิตย์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในปี 2558 วัคซีนโรตาจะถูกนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กในประเทศ การควบคุม คุณภาพรุ่นการผลิตวัคซีนโรตาจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะการควบคุมค่าความแรงซึ่งเป็นตัวบ่งบอกทางอ้อม ถึงประสิทธิภาพของวัคซีน การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองหาวิธีที่เหมาะสมในการประเมินค่าความแรง สำหรับวัคซีน โรตาชนิดซีโรทัยป์ เดี่ยว โดยเปรียบเทียบการย้อมด้วย crystal violet กับการย้อมด้วย immunoperoxidase ภายหลังการติดเชื้อไวรัส โรตาในเซลล์เพาะเลี้ยง MA104 ผลการศึกษาพบว่าการประเมิน ความแรงจากการย้อม ด้วยวิธี immunoperoxidaseให้ค่าความแรงที่สูงกว่าการย้อมด้วย crystal violet เนื่องจากมีความไวของวิธีมากกว่า ถึงแม้ว่าวิธีการย้อมด้วย crystal violet ไม่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบความแรงของ rotavirus vaccine แต่เป็น วิธีที่ใช้อย่างกว้างขวางสำหรับประเมินความแรงวัคซีนไวรัสเชื้อเป็นอื่นๆ นอกจากนี้การย้อมด้วย immunoperoxidase แสดงความแม่นเมื่อเทียบกับเกณฑ์กำหนดของผู้ผลิตซึ่งค่าความแรงต้องมากกว่า 6 logCCID50/dose/1.5 มิลลิลิตร และแสดงค่าร้อยละของความแปรปรวนต่ำสำหรับค่าความเที่ยง โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดย independent Student’s t-test (p>0.05) ชี้ให้เห็นว่าการย้อมด้วย immunoperoxidase มีความเหมาะสมสำหรับ นำมาใช้เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการควบคุมรุ่นการผลิต ของวัคซีนโรตา เพื่อรองรับการให้วัคซีนในแผนสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ม.ค. 2557 สิ้นสุด: 1 ม.ค. 2513

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖