กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจปริมาณเหล็กและตะกั่วในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   (ภาษาไทย)
The survey of Iron and Lead levels in natural water sources in Phuket   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:150,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุจิตร สาขะจร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การปนเปื้อนของเหล็กและตะกั่วในแหล่งน้ำ ในปริมาณมากเกินไปจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำซึ่งทำให้น้ำขุ่น และสุขภาพของประชาชนทำให้ไม่เหมาะต่อการอุปโภค-บริโภค เกิดการอุดตันในระบบท่อจ่ายน้ำประปา ตะกั่ว เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดพิษเรื้อรัง และอาจตายได้ แหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำดิบที่ประชาชนใช้สำหรับอุปโภครวมถึงใช้ผลิตเป็นน้ำประปา และเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำดื่ม การปนเปื้อนของแร่ธาตุดังกล่าวในน้ำดิบในระดับสูงสามารถส่งผลต่อน้ำดื่มด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภคจึงได้ทำการศึกษาปริมาณแร่ธาตุดังกล่าว โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 50 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุ เหล็ก และตะกั่ว ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ตรวจพบปริมาณธาตุเหล็กอยู่ในช่วง 0.00-5.10 มิลลิกรัมต่อลิตร และตะกั่ว ในช่วง 0.000-0.018 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค พบเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 62 ) ตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2) ดังนั้นน้ำดิบที่ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว ต้องนำไปผ่านกระบวนกรองเพื่อให้ได้ค่าอยู่ในช่วงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำไปใช้ผลิตเป็นน้ำอุปโภค บริโภคต่อไป    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖